SLUTBESIKTNING

Slutbesiktningen är en viktig del av byggentreprenaden både för byggherren och entreprenören. Slutbesiktning utförs för att man som byggherre ska få ett avslut på sitt byggprojekt. Man får en avstämning och bekräftelse på att man fått det man beställt med rätt standard och att byggprojektet är godkänt. Vi utför slutbesiktningar enligt ABS 18 och ABT 06.

53 § Konsumenttjänstlagen

Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har avslutats, om inte parterna kommer överens om annat. Del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse göras till föremål för kompletterande slutbesiktning. Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats.

54 och 56 §§ konsumenttjänstlagen.

54 § 3 st. Besiktningsmannen skall så snart som möjligt kalla parterna samt den kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 13 § plan- och bygglagen (1987:10) till slutbesiktningen.

56 § Vid en slutbesiktning enligt 53 § skall besiktningsmannen undersöka om småhusentreprenaden är felaktig enligt 9 §. Resultatet av slutbesiktningen skall snarast redovisas skriftligen till parterna och innehålla uppgift om förhållanden som konsumenten anser utgöra fel enligt 9, 10 eller 11 §.

Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de konstaterade felen är av mindre betydelse, skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras. Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar.