FASTIGHETSBESIKTNING

När Ni köper en fastighet har Ni enligt Jordabalken undersökningsplikt och är skyldig att göra en överlåtelsebesiktning/jordabalksbesiktning. Ni kan inte i efterhand kräva ersättning av säljaren för fel och brister som Ni borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning. Vid besiktningen behöver Ni hjälp av en erfaren, kunnig och ansvarsförsäkrad besiktningsman.

 Det är viktigt att Ni också är med vid besiktningen. Då får Ni direkta svar på frågor och funderingar kring fastigheten och har lättare att förstå noteringarna i besiktningsutlåtandet.
 Vid den okulära besiktningen inspekteras synliga ytor i alla utrymmen som kan nås genom öppningar, dörrar, inspektionsluckor och som är krypbara.

Efter okulärbesiktningen gör besiktningsmannen en bedömning om risken för skador eller fel i fastigheten. Riskanalysen sker med utgångspunkt från fastighetens ålder, skick och vad köparen rimligen kan förvänta sig. Vid kritiska konstruktioner skall vid misstanke eller skada, byggteknisk utredning rekommenderas.  Företaget utför även slutbesiktningar och §59-besiktningar (2-års garantibesiktningar).