BALKONGBESIKTNING

Det är fastighetsägarens ansvar att balkongen är säker både för människor som vistas på balkongen och under den. För att undvika allvarliga olyckor är det viktigt att eventuella skador på balkongen upptäcks och åtgärdas i tid.

Hur ofta behöver balkonger besiktigas? 

Det finns idag inga lagar eller bestämmelser om obligatoriska balkongbesiktningar. Därför är det svårt för fastighetsägare att veta om, när och hur en balkongbesiktning bör göras och av vem man kan vända sig till. Ett bra sätt att kontrollera balkongerna skick och status är att göra en okulär inspektion innan balkongsäsong. Frågor som är bra att ställa sig är:

  • Hur ser balkongens skick ut?
  • Finns det rost?
  • Finns det sprickor i betongen?

Om balkongen skick försämrats kan det vara läge att göra en balkongbesiktning för att undvika ytterligare försämringar.

Hur går en balkongbesiktning till? 

För att kunna göra en grundlig undersökning av balkongens bärande konstruktion krävs olika typer av ingrepp beroende på hur balkongen är konstruerad. Det är en fördel om det innan besiktningen finns framtaget ritningar på fasad och balkong samt uppgifter om eventuella åtgärder som gjorts.

Vad händer efter en besiktning

  • Efter besiktningen lämnar besiktningsmannen ett besiktningsprotokoll där det framgår vad som undersökts och besiktningsresultatet. Det kan även innehålla åtgärdsförslag och referera till konsulter /entreprenörer som kan genomföra åtgärderna.
  • Beslut fattas om, och i så fall i vilken omfattning, balkongerna behöver åtgärdas. Om balkongerna behöver åtgärdas:
  • Bygglov/bygganmälan söks vid ingrepp som avviker från befintligt utseende (till exempel ökad storlek, ny kulör eller inglasning av balkong).
  • Entreprenör kontaktas för utförande av åtgärd.

Balkongens skick

Hur balkongen är konstruerad har stor betydelse när man ska ta reda på i vilket skick balkongen befinner sig. Rost och sprickor är tecken på skador och ska alltid undersökas. Olika konstruktionsprinciper har olika styrkor och svagheter. Vid besiktning måste därför olika delar kontrolleras utifrån balkongtyp.

Vilken typ av åtgärd är lämplig?

Om balkongens skick visar sig behöva åtgärdas finns det olika sätt att göra det på beroende på i vilket skick den befinner sig i. Ibland räcker det med renovering. Ibland är det lämpligare att helt byta ut den.

Lättare rostangrepp på kantbalkar kan åtgärdas genom att hela eller delar av betongplattan bilas bort, balkarna blästras rena och rostskyddsbehandlas och ny betong gjuts på. Ett alternativ till att ny betong är en lättare balkongplatta av trä eller metall för att minska balkongens egenvikt.

Frostsprängningar i betong kan, om det skett främst i balkongens framkant och utan allvarliga rostangrepp på armeringen, åtgärdas genom överbetongen, membranisoleringen och eventuellt annan dålig betong tas bort, armeringen rostskyddsbehandlas och ny betong gjuts på. På detta sätt undviks nedfallande betongbitar från balkongplattan och räcket kan fästas på ett säkert sätt.